Analýza soľ

Analýza  uskutočnených verejných obstarávaní na posypovú soľ pre zimnú údržbu ciest vo ôsmich samosprávnych krajoch.

Zadanie:

1.Aké sumy sa podarilo vysúťažiť jednotlivým samosprávnym krajom?

2.Ako kvalitná bola súťaž  z hľadiska podmienok a počtu uchádzačov?

3.Vzájomné porovnať kvality súťaže a vysúťaženej sumy

 

ANALYTICKÁ ČASŤ A:

Zadanie sa javí jednoduché,  zrozumiteľné a  pri dodržiavaní zákonov 211/2010 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 47 a) Občianskeho zákonníka, ale najmä zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bezproblémové.

Samotná realita je vo viacerých prípadoch iná a ukladajúce povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa  oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie  dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu  ( § 47 a) Občianskeho zákonníka) neboli buď vôbec zrealizované, alebo sú uskutočnené v takej forme, že nie je možné dokument dohľadať pri otvorení stoviek až tisícok zmlúv (vrátane objednávok a faktúr), ktoré sa nedajú vyhľadať podľa žiadneho kľúča, často iba podľa interného čísla verejnosti nič nehovoriaceho. (tieto interné čísla s vysokou pravdepodobnosťou nehovoria nič o predmete zákazky ani samotnému verejnému obstarávateľovi).

Napriek pracnému vyhľadávaniu nielen cez zákonné formy „profil verejného obstarávateľa“ zoznam povinne zverejňovaných zmlúv a informácií na internetových stránkach verejných obstarávateľov,  či bezvýsledneho hľadania cez povinné zverejňovanie v centrálnom registri verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie u nižšie vymenovaných verejných obstarávateľov a podľa lehoty uskutočnenia verejného obstarávania + 6 mesiacov po ich ukončení a „zazmluvnení“ verejne neexistujú, resp. sú zákonom povinné údaje nenájditeľné.

 

Časť nezverejnených dokumentov bolo možné vyhľadať iba cez portál „google“ a z nich dedukovať k obsahu dátumy a naopak.

Záver vyhodnotenia:

Po uvedených skúsenostiach konštatujeme, že zákony platia prioritne len pre slušných, že čím anonymnejšie identifikovanie údajov a nesystematičnosť až chaos vo forme a spôsobe zverejňovania zatiaľ vyhovuje . Podľa nášho názoru je nedostatočný. Navrhujeme, aby rovnako ako štátne inštitúcie aj verejnoprávne a samosprávne inštitúcie mali maťpovinnosť zverejňovať povinné informácie v jednom spoločnom centrálnom registri zmlúv. Predpokladáme, že sankcie  z nezverejňovania, resp. z neúplného, či nesprávneho zverejňovania neboli vyvodené voči žiadnemu subjektu.

 

ANALYTICKÁ ČASŤ B:

Zadanie obsahu predmetu zákazky, počet jednotiek koľko a čoho sa nakupuje, kedy sa zásoby minuli, kto a kedy ich prevzal je tabu, tiež prečo sa nakupuje totožný tovar – posypová  so v čase, keď je  uložená“ na sklade na obdobie 3-4 rokov“ je ďalším z tajomstiev  u viacerých verejných obstarávateľov.

Po získaní znalostí z oblasti „tovaroznalectva pre posypovú soľ“, konštatujeme, že v zákazkách sa objavovali  rôzne znenia obsahu predmetu zákazky a zo zistených obsahov existuje podľa verejných obstarávateľov najčastejšie  týchto min. 6 typov posypovej soli

Typ zákazky A: chemický posypový materiál priemyseľná soľ s rozmrazovacou účinnosťou do - 6°C, (špecifické požiadavky: voľne ložená, bez protispekacej prísady)

Typ zákazky A1: chemický posypový materiál priemyseľná soľ s rozmrazovacou účinnosťou do - 6°C, (špecifické požiadavky: voľne ložená, s protispekacou prísadou

Typ zákazky A2:  chemický posypový materiál priemyseľná soľ s rozmrazovacou účinnosťou do - 6°C,  VRECOVANÁ VÁKUOVÁ

Typ zákazky B: chemický posypový materiál priemyseľná soľ s rozmrazovacou účinnosťou  od – 15°C resp. do - 18°C na báze CaCl -chloridu vápenatého, (tuhý)

Typ zákazky B1: chemický posypový materiál priemyseľná soľ s rozmrazovacou účinnosťou  od – 15 resp. do - 18°C na báze CaCl chloridu vápenatého, (tekutý)

Typ zákazky C: chemický posypový materiál Rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého v tuhej forme (min. 46,5 % MgCl2) do - 34° C v tuhej forme )

Typ zákazky D. chemický posypový materiál rozmrazovací prostriedok - vákuová vrecovaná soľ na soľanku (špecifické požiadavky balená v 25 kg vreciach, resp. v 50 kg vreciach)

 

Spolu ďalej „chemický posypový materiál

 Záver vyhodnotenia

Po preštudovaní zadania predmetu zákazky konštatujeme, že z predložených výziev a z verejne  dostupných materiálov nemôžu tušiť ani viacerí verejní obstarávatelia či nakupujú posypovú soľ sypanú , alebo vrecovanú, či nakupujú bez protispekacej prísady alebo s ňou, či má rozmrazovaciu schopnosť do - 6°, do – 15°C,  resp. do - 18°C  vo viacerých prípadoch spojili viaceré typy soli pod názov pod všeobecný pojem napr.  „posypová soľ“, či nakupujú s dopravou alebo bez nej a pod.

Je veľkým otáznikom, ako predkladali ponuku uchádzači, ak nevedeli na čo konkrétne ponuku predkladajú, ale najdôležitejšie je konštatovanie, že vždy to úspešní zvládli.

Koľko obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní v rovnakom čase na jeden a ten istý predmet zákazky je možné vyhlásiť, prípadne ukončiť ale neplniť?

 

VŠEOBECNÁ ČASŤ  – POSTUP VO VEREJNOM OBSTARÁVNÍ

Pri obstarávaní posypovej soli  na údržbu ciest sa využívali  postupy verejného obstarávania – rokovacie konanie bez zverejnenia, rokovacie konanie  cez burzu, verejná súťaž, užšia súťaž.

Každá zákazka z rôznych postupov na totožný resp. porovnateľný predmet zákazky (pričom množstvá, príp.  obdobia v rokoch sú tiež porovnateľné), verejní obstarávatelia využívali neprimerane rozdielne dôvody a v zásade odlišné požiadavky na plnenie podmienok účasti a na plnenie predmetu zákazky.

Konštatovanie vychádza zo skutočnosti, že ak nie je potrebné pri rokovacom konaní bez zverejnenia (okrem opisu predmetu zákazky) splniť žiadne podmienky účasti a podmienky na dodanie predmetu zákazky prečo pri užších súťažiach sa požadovalo splniť niekoľko stranové podmienky?

Výsledkom je skutočnosť, že sa úspešne podarilo predložiť počet ponúk najčastejšie v počte  jedna, občas dve a výnimočne až tri.

Pri postupe verejného obstarávania užšou súťažou sú nastavené pre rovnaký druh posypovej soli desiatky podmienok účasti a požiadaviek na predmet  zákazkypri rokovacom konaní takmer žiadne. Je to presne dané typom možností vyplývajúcich z postupov verejného obstarávania, do ktorého sa môže zapojiť prípadná konkurencia. Pri postupe verejná súťaž „najlepším triedením trhu od konkurencie“ bolo spájanie zákaziek na 3 roky a viac rokov a k tomu podmienka účasti výška obratu a požiadavka na referenciu s podmienkou účasti preukázať množstvo dodanej soli min. 60 000 ton vo viacerých prípadoch skomplikované ešte aj presným typom soli - typ A1.

Tento postup  je síce ustanovený zákonom o verejnom obstarávaní, ale v svojej podstate výrazne diskriminačný, minimálne nehovorí nič o kvalite, ale skôr  o „umožnení  získania obchodov“.

Ak by bol objem zákazky na 1 rok, už by sa do súťaže mohli prihlásiť aj menšie spoločnosti. Tvrdenie, že pri veľkom objeme sú ceny nižšie je v danom prípade nepravdivé, viď. Vyhodnotenie cien za tonu posypovej soli. Dôkazom tvrdenia je, že aj keď sa nezohľadnili =  nenačítali objemy referencií ani obraty firiem za posledné tri roky, cena cez burzu bola o 100% nižšia ako pri verejných súťažiach na tri roky a viac.

 

VŠEOBECNÁ ČASŤ  –  VÝBER KRITÉRIA NAJNIŽŠIA CENA

Pri výbere kritérií na hodnotenie ponúk bola vo všetkých dostupných a zverejnených obstarávaniach zvolené kritérium najnižšia cena.  Avšak tá nezaručovala aj najvyššiu možnú kvalitu, pri údržbe ciest. Ani v jednom  prípade sa nevyužila možnosť použitia ekonomického kritériá, pri ktorom sa mohla nielen požadovať proklamované kvalita predmetu zákazky, ale hlavne by sa táto kvalita musela aj zmluvne kontrolovať. Takýmto ekonomickým kritériom mohlo byť napr. aj „Kritérium výšky bežných výdavkov zimnú údržbu 1 km a 1 m2“ podľa typu soli.

Označenie najnižšia cena bolo pre rovnaký Typ soli A1 v o finančnom  rozmedzí  od  sumy za 1 tonu vrátane dovozu 61,05 € bez DPH, zakúpená na október 2015 cez komoditnú burzu  pre   Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s. a cena 141 EUR bez DPH  Národnej dialničnej spoločnosti Rámcová dohoda - ZM/2014/0234 a číslo predávajúceho 001/2014.

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila obstarávanie na posypovú soľ v marci  2015.. V júli  2015 už podpísala zmluvu na dodanie soli so súkromnými firmami za takmer dvojnásobné ceny, za aké sa predáva soľ na burze. Zatiaľ čo štát zaplatí súkromníkom za jednu tonu 146 resp. 147 eur. na burze sa v približne v zhodnom čase ponúka jedna tona len za 75 eur.  Pričom drahšie riešenie zazmluvnené na tri roky dopredu.

Posypová soľ typu C sa nakupovala v malých objemoch a ide o zanedbateľné porovnania oproti Typu A1, ktorá bola hlavnou komoditou používanou pre zimnú údržbue ciest. Pre posypovú soľ Typ C je zistený rozdiel v nákupoch za tonu vrátane dovozu od 437,60 € bez DPH – nákup NDS a 380,00 € Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.

Vo zverejnených  zmluvách nie je uvedený spôsob kontroly prevažovania množstva dodanej soli  v mieste dodania, prakticky sa mohlo stávať, že dodávateľ „niečo“ sám navážil  na certifikovaných váhach a odberateľ to neskontroloval prevážením, iba formálne podpísal dodací  list.

 

VŠEOBECNÁ ČASŤ A –   ÚSPEŠNOSŤ UCHÁDZAČOV A ZMLUVY

Mnohé základné údaje ako sú jednotkové množstvá a k nim prislúchajúce ceny neboli v zmluvách zverejnené, vo viacerých prípadoch verejní obstarávatelia nezverejňujú povinné údaje v profile verejného obstarávania.

V prípade Prešovského samosprávneho kraja nebola nájdená  zverejnená zmluva v hodnote cez 7 mil. EUR.

Úspešnými uchádzačmi do roku 2014 bolo vo všetkých krajov  7 spoločností  s najväčším finančným objemom aj čo do počtu zákaziek úspešnými boli  opakujúce sa 3 spoločnosti (prvé dve výrazne najväčšie objemy):

·        EUROMAR, spol s r.o. Zimná 57, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36216054 ako najčastejšia s počtom predložených ponúk 1 (t.j. iba vlastná ponuka, bez konkurencie) 

·        Nelux, s.r.o. Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, ICO: 35740710

·        N-POWER, s.r.o. Horná 54 , 974 01 Banská Bystrica. IČO 36057436

Je zaujímavé, že v každom samosprávnom kraji vyhráva verejné obstarávania a pôsobí mnohé roky zhodná spoločnosť, (s občasnou výnimkou) pričom počet predložených ponúk nič nemení na skutočnosti, že to vyhrá opäť rovnaká spoločnosť. Ide o praxou overené podmienky účasti, spájanie verejného obstarávania na 3 a viac rokov a tým priestor uspieť sa vždy obráti v neprospech malých firiem, ktoré na trhu nemajú cez takto nastavené podmienky uspieť. Jedná sa najmä o finančné  obraty za posledné 3 roky, preukázanie že dodali od 30 000 – do 60 000 ton posypovej soli konkrétneho typu, tiež výška zábezpeky pre menšie spoločnosti bola likvidačná. 

Pri verejných súťažiach je najčastejší počet predložených ponúk 1. (bez akéjkoľvej konkurencie) Pri počtoch predložených ponúk 2-3 ide o tie isté opakujúce sa spoločnosti.

Totožná spoločnosť Nelux, s.r.o v zhodnom roku, pri tom istom type soli a pri objemovo veľmi vysokej zákazke  cenu má až o 100 % vyššiu ako pri jednorázovom kontrakte, logicky by sa dal  očakávať opak. Viď. Tabuľka č.2 rok 2015 (68,51, bez DPH cez burzu kontrakty (Nelux, s.r.o) a 140 € bez DPH (Nelux, s.r.o) cez verejnú súťaž NDS. V rovnakej súťaži 2015 ju v cene 146 € bez DPH prekonala už iba firma (N Power), kde sa obstarávalo tiež pre NDS.

SPRÁVA NKU za rok 2012 „Preverená bola ďalej zmluva a súvisiace účtovné doklady na dodávku tovaru –posypovej priemyselnej soli. Kontrolou bolo zistené, že jednou z faktúr bol vyfakturovaný a následne uhradený tovar, ktorý nebol predmetom danej zmluvy. Prevzatím a úhradou tejto faktúry, ktorou bola vyfakturovaná dodávka nesúvisiaca s danou zmluvou, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so zákonom o účtovníctve. Ďalej bolo v dvoch prípadoch zistené, že dodací list tvoriaci prílohu faktúr nebol potvrdený zodpovedným zamestnancom SÚC TTSK, čo bolo v rozpore so zmluvou na dodávku tovaru. Kontrolou účtovnej dokumentácie, týkajúcej sa uzatvorenej zmluvy na zimnú údržbu ciest Bratislavského samosprávneho kraja bolo zistené, že na základe predmetnej zmluvy dodávateľ vystavil a SÚC TTSK uhradila faktúru, ktorá bola v rozpore so zákonom o účtovníctve.